Ontcijfering van het label : een ingewikkelde oefening

Onze voedingssupplementen kunnen perfect aanelk van u worden aangepast dankzij onze unitaire aanpak. Onze producten staan ten dienstevan uw gezondheid en mogen u vooral niet schaden.

Daarom hebben wij ons er sinds de oprichting van het laboratorium toe verbonden geencontroversiële stoffen of additieven te gebruiken. Vandaag zijn wij nog steeds trouw aan dezebelofte, dankzij een gecontroleerde productie en een strenge selectie van onze ingrediënten,hulpstoffen en capsules.

Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen geen microkristallijne cellulose meer te gebruiken.Hoewel het een niet-controversiële plantaardige vezel is, zijn er door sommige gebruikers tochenkele ongewenste effecten gemeld. Daarom hebben wij besloten het niet in onze productie tegebruiken, ondanks het ontbreken van bekende risico's. Wij geven nu de voorkeur, als enig hulp-en additief, aan een biologische acaciavezel, die veilig is voor het lichaam en respectvol voorhet milieu.

Om u te blijven helpen bij de veelheid aan voedingssupplementen die beschikbaar zijn, radenwij u aan de etiketten ervan beter te ontcijferen. Daartoe hebben wij een lijst opgesteld vanadditieven die vaak worden verwerkt door fabrikanten in de sector die niet erg op uwgezondheid letten. Wij hopen dat deze lijst u zal helpen om te voorkomen dat u productenkoopt die riskant zijn voor u en uw gezin.

DUBIEUZE ADDITIEVEN = GEVAAR

Veel goedkope voedingssupplementen bevatten talrijke additieven, waarvan sommige ter discussie moetenworden gesteld wegens de risico's die zij voor uw gezondheid kunnen inhouden. Om ze te identificeren zou men denken dat het volstaat op hun etiketten de aanwezigheid aan te treffenvan stoffen die worden gepresenteerd onder nummers die beginnen met E. Deze presentatie in de vormvan een code (Exxx) betekent echter alleen dat deze stof op Europees niveau is toegelaten. Niet alletoegestane additieven zijn gevaarlijk. Onze biologische acaciavezel kan bijvoorbeeld ook onder de code E414worden aangeboden, maar dit product is niet schadelijk. Daarom moet verder onderzoek worden verricht.Om u te helpen, hebben wij hieronder een lijst samengesteld van additieven die vaak worden gebruikt invoedingssupplementen van slechte kwaliteit.

U zult deze additieven nooit in ORONALYS producten aantreffen:

- Magnesiumzouten van vetzuren (E470b): Afgeleid van vetten van onbepaalde oorsprong(dierlijk of plantaardig), deze zijn niet toegestaan in de biologische landbouw. Zelfs uit plantaardigebron kunnen zij GGO's bevatten, en afkomstig zijn van gehydrogeneerde oliën, die borstkanker,hypercholesterolemie, atherosclerose, diabetes, cardiovasculaire risico's, leverstoornissen enpsychiatrische gevolgen kunnen veroorzaken.

- Magnesiumstearaat (E572): Afkomstig van vetten van onbepaalde oorsprong (dierlijk ofplantaardig), het is niet toegestaan in de biologische landbouw. Zelfs van plantaardige oorsprongkan het GGO's bevatten of besmet zijn met pesticiden of zware metalen. Het kan ookgehydrogeneerde oliën bevatten, zoals magnesiumzouten van vetzuren. Het kan een laxerendewerking hebben. Men vermoedt ook dat het allergieën veroorzaakt.

- Siliciumdioxide (soms diatomeeënaarde genoemd) of talk (E551 of E553b): eenantiklontermiddel, het bevat nanodeeltjes die oxidatieve stress veroorzaken in bepaalde cellen vande darm. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft om een nieuwe evaluatie vandeze stof met toxiciteitsstudies verzocht.

- Kaliumsorbaat (E202): Synthetisch conserveermiddel dat niet is toegestaan in de biologischelandbouw, verdacht van mutageen zijn, d.w.z. het verandert het genoom van een cel op eenongecontroleerde manier.

- Natriumbenzoaat (E211): Synthetisch conserveermiddel dat niet is toegestaan in de biologischelandbouw, het is afgeleid van benzeen en kan overgevoeligheids- en allergiereacties veroorzaken(astma, pruritus, roodheid). Het bevordert hyperactiviteit bij kinderen.

- Rijstzemelen of rijstextract: Rijstzemelen kunnen in relatief grote hoeveelheden arseen in eentoxische vorm bevatten.

Algemene aanbevelingen

Alvorens voedingssupplementen te gebruiken, raden wij u ten sterkste aan eengezondheidsdeskundige te raadplegen. Tenzij uw therapeut anders adviseert, mag u deaanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Tenslotte is de consumptie vanvoedingssupplementen geen vervanging van een evenwichtige voeding.

Deel deze inhoud